சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
துவிரதம் இருகொம்புடையதான யானை .