சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
தூக்குணி தூக்குண்டவன் ; மானமற்றவன் ; தூக்குக்கு அஞ்சாதவன் ; சாப்பாட்டுக்குத் தொங்குகிறவன் .