சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
தூமகேது நெருப்பு ; தீமைக்குறி ; விண்வீழ்கொள்ளி ; கொடுமை ; வால்வெள்ளி .