சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
தெற்று பின்னல் ; வேலி அடைப்பு ; செறிவு ; இடறுகை ; மாறுபாடு ; தவறு ; தேற்றம் .