சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
தேன்மெழுகு தேனடையிலுள்ள மெழுகு .