சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
தேயிலை தேயிலைச்செடி ; தேயிலைத்தூள் .