சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
தேய்மானம் தேய்வு ; பொன்னை உரைத்தலால் உண்டாகும் குறைவு ; சிக்கனம் ; சோம்பல் .