சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
தேர்வு ஆராய்ச்சி ; தேர்ந்தெடுத்தல் ; பயிற்சி ; சுவை .