சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
தேவநாகரி வடநாட்டில் உண்டாகி வழங்கும் ஆரிய மொழியின் வடிவெழுத்து .