சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
தேவன் கடவுள் ; அருகன் ; அரசன் ; கொழுந்தன் ; பரிசைக்காரன் ; ஈட்டிக்காரன் ; மடையன் ; முக்குலத்தோருக்கு வழங்கும் பட்டப்பெயர் .