சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
தேவபாணி தேவரை வாழ்த்தும் பாட்டுவகை .