சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
தை ஓர் உயிர்மெய்யெழுத்து (த்+ஐ) ; ஒரு மாதம் ; பூசநாள் ; மகரராசி ; நாய்க்கடுகு செடி ; தையல் ; தாளக் குறிப்பினுள் ஒன்று ; அலங்காரம் ; மரக்கன்று .