சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
தையல் தைப்பு ; தையல்வேலை ; அலங்காரத்துணி ; புனையப்படுவது ; கட்டழகு ; பெண் ; மேகம் .