சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
தைரியம் மனத்துணிவு ; குதிரையின் பெருமித நடை .