சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
தொங்குதல் நூலுதல் ; அண்டிக்கிடத்தல் ; நிலைத்துநிற்றல் ; இருத்தல் ; திடமாதல் ; குதித்தல் ; சாதல் ; முடிவுபெறாது தாமதித்திருத்தல் ; உதவியற்றிருத்தல் ; கிடைத்தல் .