சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
தொண்டலம் யானைத்துதிக்கை ; கள் .