சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
தொலைநோக்கு நெடுதொலைவு பார்க்கும் பார்வை .