சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
தொல்லை பழமை ; துன்பம் ; செயல் .