சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
தோத்திரம் புகழ்ச்சி ; வணக்கமொழி ; காண்க : தோத்திரப்பாட்டு .