சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
தோப்பி நெல்லாற் சமைத்த கள் ; கள் .