சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
நகரத்தார் நகரவாழ்நர் ; நாட்டுக்கோட்டைச் செட்டிமார் .