சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
நகாசுவேலை நகைகளில் செய்யப்படும் அலங்காரவேலை .