சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
நகைச்சொல் வேடிக்கைப்பேச்சு ; இகழ்மொழி .