சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
நக்கல் நக்கியுண்ணும் பொருள் ; நக்கியுண்ணும் இளகம் ; சோறு ; எச்சில் ; உண்ணல் ; தீண்டுகை ; இவறலன் , உலோபி , சிரிப்பு ; ஏளனம் ; ஒளி ; படி .