சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
நக்கவாரம் வங்காளக்குடாக் கடலில் உள்ள ஒரு தீவு ; வறுமை .