சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
நங்கூரந்தூக்குதல் நங்கூரத்தைக் கடலிலிருந்து மேலேயெடுத்தல் ; கப்பல் புறப்படுதல் .