சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
நங்கை பெண்ணிற் சிறந்தவள் ; மருமகள் .