சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
நசனை மாணிக்கக் குற்றத்துள் ஒன்று .