சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
நசுக்குணி சிறியது ; கூழையன் ; பின்னிடுவோன் ; தொந்தரவுசெய்வோன் .