சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
நசுக்குதல் நசுங்கச்செய்தல் ; கழப்பிப் பேசுதல் ; தடுத்தல் ; கீழ்ப்படுத்துதுல் ; அடித்தல் .