சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
நசுங்கலன் உறுதியற்றவன் ; காண்க : நசுக்குணி .