சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
நச்சுக்கத்தி நஞ்சூட்டிய கத்தி ; மிகக் கெட்டவர் .