சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
நச்சுப்படைக்கலம் நஞ்சு தோய்க்கப்பட்ட ஆயுதம் .