சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
நச்சுப்புல் உண்டார்க்கு நோய் விளைக்கும் புல் .