சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
நச்சுவாய் கேடு விளைவிக்கும் வாய் .