சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
நச்செலி சுண்டெலி ; மூஞ்சூறு ; நஞ்சுள்ள எலிவகை .