சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
நஞ்செடுத்தல் நஞ்சு முறித்தல் .