சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
நடக்குமிடம் செல்வாக்குள்ள இடம் .