சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
நடந்துகொள்ளுதல் மேலோரிடத்து ஒழுகுதல் .