சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
நடமாளிகைமண்டபம் கோயிற் பிராகாரம் .