சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
நடலமடித்தல் பாசாங்கு செய்தல் .