சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
நடு இடை ; மையம் ; வானத்தின் உச்சி ; நடுவுநிலை ; இடுப்பு ; நீதி ; மிதம் ; வழக்கு ; பூமி ; இடைப்பட்டது ; அந்தரியாமியான கடவுள் .