சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
நடுநிலை நீதி ; மத்தியநிலைமை ; நியாயம் ; சைவத்திற்கு யோக பூசைவகை .