சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
நடுவுநிலை ஒருபக்கம் சாராமை ; சாந்தம் என்னும் சுவை .