சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
நடையாடுதல் சஞ்சரித்தல் ; பரவுதல் .