சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
நதிசரம் ஆற்றுச்சார்பிற் பிறந்த யானை .