சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
நந்தன அறுபதாண்டுக்கணக்கில் இருபத்தாறாம் ஆண்டு .