சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
நன்று நல்லது ; சிறப்பு ; பெரிது ; அறம் ; இன்பம் ; நல்வினை ; உதவி ; வாழ்வின் நோக்கம் ; துறக்கம் ; ஏற்கைக்குறிப்பு .