சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
நம்பிக்கை விசுவாசம் ; உறுதிப்பாடு ; ஆணை ; நம்பி யொப்புவிக்கப்பட்டது ; உண்மை .