சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
நம்பிக்கைபண்ணுதல் உறுதிசெய்தல் ; ஆணையிடுதல் ; காண்க : நம்பிக்கைசெலுத்துதல் .